مدیریت ارتباطات فرهنگی

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1زهرا سادات طاهریمدیر ارتباطات فرهنگی
2نرگس مصلحیکارشناس فرهنگی
3فاطمه بارونقیکارشناس فرهنگی
4صفیه نصراللهیکارشناس فرهنگی
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.