مدیریت فرهنگی

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
2علیرضا پورانمدیر امورفرهنگی
3محمدرضا مهدیزادهکارشناس نظارت و ارزیابی
5روح الله کاظمیکارشناس کانون های فرهنگی و هنری
10حاج آقا ناصری پورکارشناس کانون های مذهبی
11حسن باغشیخیکارپرداز
6سمیه وطنخواهکارشناس مسئول انجمن های علمی
7زهرا شمسیکارشناس فرهنگی خوابگاه خواهران| مسئول دفتر مدیریت فرهنگی
9اعظم طوقانیانکارشناس تبلیغات و اطلاع رسانی | کارشناس نشریات دانشجویی
12سلیله کریمیکارشناس تشکل های دانشجویی
13زهرا صمدیانمسئول دبیرخانه عفاف و حجاب
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.