مدیریت فرهنگی

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1حجت الاسلام احمد شیخ زادهمدیر فرهنگی
2علیرضا پورانکارشناس کانون های مذهبی
3محمدرضا مهدیزادهکارشناس تشکل های دانشجویی
4وحید صدوقیکارشناس نظارت و ارزیابی و کارشناس کانون های فرهنگی و هنری
5سلمان سقا حضرتیکارشناس انجمن های علمی
6سمیه وطنخواهکارشناس انجمن های علمی
7لیلاخانیکارشناس فرهنگی خوابگاه خواهران
8نرجس سادات توفیقیکارشناس نظارت و ارزیابی
9اعظم طوقانیانکارشناس تبلیغات و اطلاع رسانی
10صفیه نصراللهیمسئول دفتر مدیر فرهنگی
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۱ مورد.