شورای انضباطی

شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان
مصوب سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی

مصوب وزارتین

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

علوم، تحقیقات و فناوری

مرداد ماه 1398

 

جهت دانلود شیوه نامه اینجا  کلیک نمایید.