افتخار آفرینی کانون های فرهنگی، هنری و مذهبی در هشتمین جشنواره ملی رویش